.ขอต้อนรับสู่บล็อก "ครูวัด" ด้วยความยินดีครับ.

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สวัสดีครับผู้ชมทุกท่าน  เว็บบล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนและการนิเทศนักศึกษาจำนวน 157 คนในโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ณ ศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  ซึ่งดำเนินงานโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศแบบผสมผสาน (Blended Instruction and Supervision) นักศึกษาเหเหล่านี้เป็นครูที่สอนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ส่วนใหญ่เป็นครูบนดอยต้องเดินทางจากโรงเรียนมาครึ่งค่อนวัน หลายคนต้องเดินทางมาล่วงหน้าหนึ่งวัน  บางโรงเรียนรถยนต์ไปไม่ถึงต้องเดินเท้า..และอื่นๆประดามีในความลำบาก..กระนั้นครูก็ยังมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ  โดยนำความรู้ที่ได้รับ่จากการศึกษาหลักสูตรนี้ไปใช้ในการพัฒนาให้การดำเนินมีประสิทธิภาพสูงขึ้น..เราชาวพื้นราบของปรบมือให้เป็นกำลังใจอย่างสุดใจ

ระเบียบปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
       1.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
       2.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
       3.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
       4.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
       5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
       6.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้
       7.การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
       8.ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
       9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
       10.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง
       11.นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
       12.นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
       13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยฝึกต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
       14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทรายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
       15.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้

      ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2555 นักศึกษาในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่อง การปั้นสำหรับเด็ก  การสร้างการ์ตูนสตริป  การพิมพ์ และการใช้เว็บบล็อกเพื่อการนิเทศ  โดยได้รับความร่วมมืออนุเคราะห์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นผู้ให้การฝึกอบรมทั้ง 4 เรื่อง

     เรื่องที่ 1 การปั้นสำหรับเด็ก
     วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทัศนคติ และทักษะเกี่ยวกับการปั้นสำหรับเด็ก
     2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์งานปั้นได้ด้วยตนเอง
     3. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
     4. เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการงานปั้นกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ
     5. เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน


                             
                               สมาชิกของแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างสรรค์เนื้อหาที่นำมารวมกัน

                              ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานอย่างสนุกสนาน


                              ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสามารถนำไปประยุกต์อย่างบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อืนๆได้

     เรื่องที่ 2  การสร้างสื่อการ์ตูนสตริป
               เรื่องที่ 3 การพิมพ์
       เรื่องที่ 4 การสร้างเว็บบล็อกเพื่อการนิเทศเพลง ก.ไก่